تسکین قلوب
اگر کلمه ای با عشق گفته شود یک قلب غمگین را تسکین میدهد