دانش و تجربه
برای فهمیدن چیزی به دانش نیاز داریم اما برای احساس کردن به تجربه