استقلال
مستقل بودن به معنای عدم تکیه بر عذر و بهانه است