فرصت و تغییر
 بجای ان که فرصت ها را تغیییر دهید.بهتر است از فرصت ها برای تغییر استفاده کنی