تقلب
احمد : تو امتحان چی کار کردی؟
علی : ورقه مو سفید دادم .
احمد : ای داد و بیداد دیدی چی شد، آخه من هم ورقمو سفید دادم ،می ترسم اونا فکر کنن ما تقلب کردیم