همدلی
از پیروزی دیگران شاد باش تا از شکست تو متاثر باشند