تبسم

تبسم بدون اینکه دهنده اش را فقیر کند گیرنده اش را ثروتمند می کند