خوشبختی

خوشبختی به سراغ کسی می رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد.