بایدها

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.