توانایی

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.