ترس و غربت

هرچه بیشتر سفر کردم بیشتر متوجه شدم که ترس ، اشخاصی را که باید با هم دوست باشند در صف غریبه ها قرار می دهد . ( شرلی مک لین ، هنر پیشه )