زمان و ما

ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند.