برای چه هستم؟

به درون خود بنگر ببین چه هستی؟ و برای چه هستی ؟ 

 

اگر به این دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهی زندگیت سرشار معنا میشود هر کجا که باشی یا نباشی ،هرکه باشی یا نباشی و هرچه داشته یا نداشته باشی.