هماهنگی

هماهنگی عقل و احساس و آنچه در ظاهر ما بروز مینماید باعث ایجاد اعتماد ،زیبایی و اقتدارمان خواهد شد.