بشارت

تقویم بشارت دهد از نو شدگی سال   

و از خرمی و خوبی و فرخندگی فال 

 

سال نو مبارک