عقاید شوق آفرین

عقاید و افکار ماست که مسیر ،شدت و سرعت حرکت یا بی حرکتی را در زندگی ما میسازد.برای حرکتی برتر بهترین افکار و عقاید را برگزینیم یعنی آنهایی که بحال ما و دیگران سودمند و شوق آفرین میباشند.ابتدای سال وقت خوبی برای انتخاب و تعهد به این موضوع میباشد.