زندگی چیست؟

زندگی فرصتی است تا در طول آن ثابت کنیم  شایسته ایم تا برترین موجودات باشیم و فرشتگان در مقابل ما سر به خاک نهند. 

در این اثبات هویت موفق باشید.