تغییر برای حل مشکل

اگر با اطرافیان مشکلی پیدا کردید به تغییر خود بپردازید نه به تغییر آنها. آنتونی رابینز