کار مداوم

کاری که با استقامت و مداومت توام باشد باعث موفقیت  عاملش خواهد شد.بشرطی که درست انتخاب و با روش صحیح اجرا شود. 

 

                             کار نیکو کردن از پر کردن است