نتیجه افکار

بودا: هر آنچه هستیم نتیجه افکاری است که داشته ایم.