شجاعت یعنی چه؟

شجاعت یعنی: بترس، بلرز ولی قدمی پیش بگذار!