زیبایی
چشمان زیبای خود را به زیباییهای جهان باز کن که خداوند جز زیبایی خلق نکرده است.برخی را همه میبینند ولی همه زیباییها را فقط برخی درک میکنند.