عشق به خود

عاشق خودتان باشید. وقتی عمیقاً خود را دوست بدارید، می‌توانید دیگران را نیز همان‌طور که هستند، دوست بدارید.