احساسات سرنوشت ساز

این شما هستید که زندگی خود را میسازید پس دریابید که چه افکار و احساساتی دارید. زیرا نتیجه آن تعیین کننده نوع زندگی شماست.