خود کنترلی

احساس خوب را فقط می‌توانید از درون خودتان بیابید. هیچ‌کس دیگری قادر نیست این احساس را به شما بدهد، مگر این که خودتان آن را داشته باشید و دیگران آن را به شما منعکس کنند.دست از کنترل دیگران بردارید و فقط روی افکار و احساس خود متمرکز شوید.