شفای درون

ما قادریم که از درون، خود را شفا دهیم. هر روزه سلول‌های بسیاری در بدن می‌میرند و از نو ساخته می‌شوند، پس اگر بخواهیم می‌توانیم تنش فیزیولوژیکی را برداریم. بعد خود به خود، بدن، خودش را ترمیم می‌کند.