ما و افکار ما

شما در مورد خود هر فکری داشته باشید همان درست است نتیجه همان خواهد بود اگر بگویید ناتوانم، ناتوان می‌شوید و اگر بگویید قدرتمندم، قدرتمند خواهید شد