قدرت ایمان

برای آنکس که ایمان دارد ناممکن وجود ندارد