جایگزینی بهتر با بدتر

هرگز نباید چیزی را که نمی توانید بهتر از آن را جایگزینش نمایید از بین ببرید.