فایده

یا فایده ده آنچه بدانی دگری را

یا فایده گیر آنچه ندانی ز دگر کس 

                                     بایزید بسطامی