از کدامیک یاد می گیریم

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه کسانی که شما رو ستایش می کنند.