عزم راسخ

کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.