پرش بلند

برای پرش های بلند، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم.