مدیریت زمان و مهربانی روزگار

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند فوق العاده مهربان است.