انتخاب شغل مناسب

کاری را برگزین که دوست داری، تو هرگز یک روز هم در زندگی کار نخواهی کرد.کنفسیوس