کار امروز و فردا

نگر که کار امروز را به فردا نیفکنی که هر روز کار خویشتن می آورد.