مدیری بنام زمان

اگر شما زمان را مدیریت نکنید، او شما را مدیریت خواهد کرد.