بکجا چنین شتابان؟

اگر ندانید که به کجا می روید, چگونه توقع دارید به آنجا برسید؟ والش