خطر تنبلی

هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست