کارهای بزرگ

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد.کارلایل