ترس از شکست

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.ناپلئون بناپارت