عبرت

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند