انکار حقیقت

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد.ژان ژاک روسو