تغییر نیازها
نیازهای آدم در حال دگرگونی است و تنها چیزی که دگرگون نمی شود عشق به اوست  زیرا عشق او باید پاسخگوی نیازهایش باشد . جبران خلیل جبران