مادر
عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو