شیرینی و سختی دو روی یک سکه اند

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است