شجاع و ترسو

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار.