راه نجات

از پس پشیمانی می توان راههای تازه ایی را برای نجات یافت .ارد