خوشبختی چیست؟

خوشبختى لذت مشترکى است که حاصل یارى بى چشمداشت به دیگران است.هلن کلر