دانش و گفتار

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند.ارسطو